ข้อบังคับ กฎ ระเบียบต่างๆ

#ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
1

ข้อบังคับ

ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

  
#ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
1

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เรื่อง การจัดทำวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2559 

  
2

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เรื่อง การจัดทำการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2558

 

  
3

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ

  

 

 

#ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
1

ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

  
2

ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการสอบวิทยานิพนธ์

  
3

ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ

  
4

ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการสอบการค้นคว้าอิสระ