แบบฟอร์ม บว.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำวิจัย
#ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
1

แบบ บว.01

คำร้องทั่วไป

    
2

แบบ บว.02

คำร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ปรึกษาฯวิทยานิพนธ์

    
3

แบบ บว.03

คำร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ปรึกษาฯค้นคว้าอิสระ

    
4

แบบ บว.04

คำร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

    
5

แบบ บว.05

คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์

    
6

แบบ บว.06

คำร้องขอสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ

    
7

แบบ บว.07

คำร้องขอสอบการค้นคว้าอิสระ

    
8

แบบ บว.08

คำร้องขอสอบวัดคุณสมบัติ

    
9

แบบ บว.09

คำร้องขอสอบประมวลความรู้

    
10

แบบ บว.10

คำร้องขอสอบวิชาพื้นฐานเสริมก่อนการศึกษา ฯ

    
11

แบบ บว.11

คำร้องขอสอบวิชาพื้นฐานเสริมระดับบัณฑิตศึกษา

    
12

แบบ บว.12

คำร้องรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์

    
13

แบบ บว.13

คำร้องรายงานความก้าวหน้าการทำการค้นคว้าอิสระ

    
14

แบบ บว.14

คำร้องขอโอนและเทียบโอนผลการเรียน

    
15

แบบ บว.15

คำร้องขอเพิ่มถอนและงดรายวิชาเรียน

    
16

แบบ บว.16

คำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา

    
17

แบบ บว.17

คำร้องขอเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา

    
18

แบบ บว.18

คำร้องขอเปลี่ยนระดับการศึกษา

    
19

แบบ บว.19

คำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วมศึกษา

    
20

แบบ บว.20

คำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถาบันอื่น

    
21

แบบ บว.21

คำร้องขอลาพักการเรียน

    
22

แบบ บว.22

คำร้องขอลาออก

    
23

แบบ บว.23

คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

    
24

แบบ บว.24

คำร้องขอสำเร็จการศึกษา

    
25

แบบ บว.25

คำร้องขอสำเร็จการศึกษา

    
26

แบบ บว.26

คำร้องขอปลดหนี้

    
27

แบบ บว.27

คำร้องแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ

    
28

แบบ บว.28

คำร้องขอส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไข

    
29

แบบ บว.29

คำร้องตรวจ รับรูปเล่มฯ

    
30

แบบ บว.30

คำร้องส่งวิทยานิพนธ์

    
31

แบบ บว.31

คำร้องโอนย้ายสถาบันการศึกษา

    
32

แบบ บว.32

คำร้องการโอนย้ายสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสาน

    
33

แบบ บว.33

คำร้องขอโอนและเทียบโอนผลการเรียน มหาวิทยาลัยอีสาน

    
34

แบบ บว.34

คำร้องแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร

    
35

แบบ บว.35

คำร้องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

    
36

รายงานข้อมูลหลักสูตร

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลเบื้องต้นของหลักสูตร (สกอ.)

    
37

แบบรายงานข้อมูลนักศึกษา

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน ป.เอกและผู้สำเร็จการศึกษา (สกอ.)