ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

วิสัยทัศน์

มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและมาตรฐานสากล เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้การระบบบริการจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

 

ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นคุณภาพ

 

มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและมาตรฐานสากล

 

เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

 

บริหารตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม

 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย