ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

วิสัยทัศน์

บุคลากรของท้องถิ่น เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง การพัฒนาบุคลากร ของท้องถิ่นเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในเชิงวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และการวิจัย เป็นกลยุทธสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุล

พันธกิจ

กำหนดมาตรฐาน ประกันและควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ตามความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ

ส่งเสริมการวิจัย และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแก่สังคม