บุคลากรประจำบัณฑิตวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่บริการ ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
นางสาวธัญณิชา สุวรรณภักดี

นางสาวธัญณิชา สุวรรณภักดี

หัวหน้าสำนักงานคณดี

นายอิทธิพล โยธะชัย

นายอิทธิพล โยธะชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายเศรษฐา โพธิ์สีสม

นายเศรษฐา โพธิ์สีสม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายวัฒนากร ฉลาดบล

นายวัฒนากร ฉลาดบล

นักวิชาการศึกษา

นางสาวศิริเพ็ญ จำปาศรี

นางสาวศิริเพ็ญ จำปาศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพิชญ์สินี  จักณารายณ์

นางสาวพิชญ์สินี จักณารายณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางอภิรัตน์ พุทธิดิลก

นางอภิรัตน์ พุทธิดิลก

นักวิชาการศึกษา

นางสาวนิตยา มิ่งสูงเนิน

นางสาวนิตยา มิ่งสูงเนิน

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวขนิษฐา เสนาขันธ์

นางสาวขนิษฐา เสนาขันธ์

นักวิชาการศึกษา