ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

กรรมการบริหารประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

“Smart Graduate School บัณฑิตวิทยาลัยที่สมาร์ท | บัณฑิตวิทยาลัยล้ำนำสมัย ”

ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

“ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นคุณภาพ”

รศ.ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

“มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและมาตรฐานสากล”

ผศ.วาที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

“เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ”

อาจารย์ ดร.กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและมาตรฐานบัณฑิต

“บริหารตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม”

อาจารย์ ดร.กฤษกนก ดวงชาทม

ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการศึกษา

“พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย”

อาจารย์ประภากร ศรีสว่างวงศ์

ผู้ช่วยคณบดีด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

“ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเสนอผลงานและเผยแพร่งานวิจัย”

อาจารย์นราวิชญ์ ศรีเปารยะ

ผู้ช่วยคณดีด้านการส่งเสริมวิชาการ