คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

รศ.สมชาย วงศ์เกษม

รศ.สมชาย วงศ์เกษม

ประธานคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง

อาจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม

รศ.ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.สุเทพ เมยไธสง

รศ.ดร.สุเทพ เมยไธสง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา

รศ.ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไพวรรณ

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไพวรรณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.อมร สุวรรณมิตร

ผศ.ดร.อมร สุวรรณมิตร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย

ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ

ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ

คณบดีคณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.มานิตย์ อัญญะโพธิ์

ผศ.ดร.มานิตย์ อัญญะโพธิ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.พรทิพย์ วรกุล

ผศ.ดร.พรทิพย์ วรกุล

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกุล

อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกุล

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฏร์

ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฏร์

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.นสพ.สมมาศ อิฐรัตน์

ผศ.นสพ.สมมาศ อิฐรัตน์

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ

รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ว่าที่ รต.ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง

ผศ.ว่าที่ รต.ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง

ผู้แทนประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต

ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง

ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง

ผู้แทนประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต

ผศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ

ผศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ

ผู้แทนประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต

ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ

ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ

ผู้แทนประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต

รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร

รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร

ผู้แทนประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต

อาจารย์ ดร.ปิยธิดา ปัญญา

อาจารย์ ดร.ปิยธิดา ปัญญา

ผู้แทนประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต

รศ.ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง

รศ.ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง

รองคณบดีฝ่ายบริหารบัณฑิตวิทยาลัย