กำหนดการ

 

วันที่ 16 ธันวาคม 2559

วันสุดท้ายในการรับบทความ

 

วันที่ 6 มกราคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอ

 

วันที่ 9 มกราคม 2560

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข

 

วันที่ 9 มกราคม 2560

วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน

วันที่ 20 มกราคม 2560

วันที่นำเสนอ

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สนับสนุนผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
เผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
สร้างความรู้และองค์ความรู้ที่ถูกต้อง พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากล
ลงทะเบียนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

ภาพกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

สโมสรนักศึกษา

ข่าวและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของสโมสรนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

สมาคมศิษย์เก่า

ข่าวและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของสมาคมศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา

การประชุมคณะกรรมการ

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประจำเดือน

กิจกรรมการรับเข้าศึกษา

กิจกรรมการรับสมัคร การสอบ การรายงานตัว ปฐมนิเทศ

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (TCI กลุ่ม1)